Wie zijn wij

De Esch Bloazers

De Esch Bloazers uit dorp Tubbergen maken als buurtschap deel uit van de overkoepelende stichting Midwinterhoornblazen Twenthe.
De belangrijkste personen bij het in ere houden van de traditie van het midwinterhoornblazen zijn natuurlijk de blazers.
In elk buurtschap zijn er wel een aantal te vinden. En gelukkig neemt het aantal mensen dat op een midwinterhoorn kan blazen nog steeds toe. Een groep blazers uit een buurtschap heeft zelden een verenigingsstructuur. Maar er is altijd wel een voorman. Hij heeft de taak om de blazers bijeen te roepen en zorgt er voor dat de gebruiken en regels ten aanzien van hoorn en melodie worden doorgegeven. Daarnaast vertegenwoordigt hij de groep in de Raad van Advies van de Stichting.

Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe *)

Vanaf 1999 kent het Midwinterblazen in Twente een Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe. Een koepel waarin alle buurtschappen verenigd zijn. De voormannen van de buurtschappen vormen een Raad van Advies. De voorzitter van de Stichting is tevens voorzitter van de Raad van advies. Deze raad komt ten minste twee maal per jaar (voorjaar en kort voor het blaasseizoen) bijeen en bespreekt verschillende zaken die belangrijk zijn voor het voortzetten van de traditie. Ook afspraken over de demonstraties worden daar gemaakt.
De Stichting is een voortzetting van de Kemissie veur ’t mirreweenterhoornbloazen. Deze commissie heeft jarenlang het blazen gepropageerd en zorg gedragen voor de demonstraties/wedstrijden. Er is heel wat afgediscussieerd op de roemruchte vergaderingen van die commissie.
De Stichting stelt zich het volgende ten doel:
Het in stand houden en bevorderen van het midwinterhoornblazen in Twente en omgeving en het Duitse grensgebied.
Het midwinterhoornblazen over te dragen aan volgende generaties.
De Stichting tracht het doel te bereiken door mee te werken aan en het organiseren van demonstraties, lezingen, midwinterevenementen en andere optredens in de adventsperiode tot en met Drie Koningen.

*) Bron: Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe

Midwinterhoornblazentwenthe.nl

error: Content is protected !!